Atatürk’ün Anafartalar Muhaberatına Ait Tarihçe

Çanakkale kara muharebeleri 25 Nisan 1915’te başlamıştır. Atatürk, bu tarihten 10 Aralık 1915’e kadar aralıksız olarak, 7 ay 15 gün süreyle, bu muharebelere katılmıştır. 25 Nisan ile 8 Ağustos arasında Arıburnu bölgesinde 19’uncu Tümen Komutanlığı ve Arıburnu Kuvvetleri komutanlığı; 8 Ağustos ile 10 Aralık arasında ise ordu seviyesinde olan Anafartalar Grup Komutanlığı yapmıştır.

Harp sanatının en büyük ustası olan dahi komutan, bölgesinde cereyan eden muharebelerin tarihini, “Arıburnu Muharebeleri Raporu” ve “ Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe” adlı iki önemli eseri ile 1918’de Ruşen Eşref ile yaptığı mülakatta anlatmıştır. Anlatımında her konu ve olayı, Nutuk’ta olduğu gibi, belgeye dayandırmış, harekâtla ilgili önemli pek çok emir-rapor belgeleri vermiştir. Konuyla ilgili arşiv belgelerine dayanılarak sonradan yazılan eserlerin tetkikimizde, anılan eserlerinde yer almayan emir ve raporlarının varlığına tanık olduk. Bu durum ulu önderin Çanakkale muharebelerinde vermiş olduğu emir ve raporlarının tamamını eserlerinde kullanmadığını göstermekte ve bir araştırma kapısı açmaktadır. O’nun her emri ve raporu birer askeri edebiyat harikası ve konusunda eşsiz örnekler olduğundan, eserlerinde kullanmadıklarını bulmaya karar verdik.

Araştırmanın ilk aşamasında 41 adet emir ve raporunu bulduk. Bunların 11 adedi yayınlanmış kaynaklardan iktibas, 30 adedi ise yayınlanmamış kaynak ve arşiv belgelerinden temin edildi. İlk defa yayınlananların 21 adedi 19’uncu Tümenin 24-26 Temmuz 1915 tarihine ait harp ceridesinden çıkarıldı

25-5-331 Saat 6. 10 evvel

ALAY 14 TABUR 1 KUMANDANLIĞINA

İki bölüğü orada bırakıp diğer iki bölüğü bizzat Kumandanız altına alarak serian Conkbayırı’na ve düşmanın hiç bir ateş tesirine bakmaksızın en kısa yoldan hareket edip Conkbayırı’nı tutunuz.

Fırka 19 Kumandanı M. Kemal

25-5-331 Saat 6.15 evvel

ALAY 18 KUMANDANLIĞINA

180 rakamlı tepede ihtiyat mahallinde bulundurulan 11’inci Bölükten dahi ihtiyat makamında istifade eden mezkur bölüğü icabı hale göre sevk edersiniz-

Fırka 19 Kumandanı M. Kemal

25-5-33I Saat…

ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

Alay 72 Kumandanlığından alınan rapor aynen takdim kılınmıştır. Alay 14 tabur 1’den evvelce iki bölük Şahin Sırt istikametine gönderilmiştir. Şimdi dahi diğer iki bölüğü Conkbayırı ‘na sevk ettiğimi arzederim.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-331 Saat 7.45 evvel

ALAY 72 KUMANDANLIĞINA

Şimdi gönderdiğiniz rapor vaziyeti iyi tarif ve tavzih etmiyor. Haritaya nazaran ve bir kroki üzerinde son vaziyetin iraesi ile serian gönderilmesi muktezidir.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-331 Saat 0830 evvel Tarassut mahallinden

ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

Birinci taburumuzun iki bölüğü tarafından Conkbayırı tutulmuş ve mevzi alınmıştır. Alay 14’den giden tabur veya bölükler hakkında aldığım raporda bir sarahat yoktur. Şahin Sırtı gerisine çekilen düşmana orada müessir ateş icra edilmekte olduğu bildiriliyor. Kemikli Burnu iskelelerinde safainin biri tahrip edilmiştir, düşman Mahmuz Sırt gerisinde, Çatlak Derede, Halit Rıza Tepe gerisinde, Şahin Sırtta küme küme dağınık bulunuyor. Yalnız topçu ateşi ile icra-i tesir lâzimeden görülüyor.

Fırka 19 kumandanı Miralay M. Kemal

FIRKA KUMANDANLIĞINA

9 numaralı siperimiz kamilen denecek derecede tahribata uğramış, kısmi azamisi yıkılmıştır. 9 numaralı siperin sağında temdit olunan kısımda şehit ve yaralının epeyce bir miktara baliğ olduğu, düşmanın bilhassa oraya tespit ve tevcih ettiği iki metruk muttasilen idamesinde alınamadığı, yandan ve yaylım ateşi ile pek fena bir halde askerimizi hırpaladığı, mitralyö’z için orada mevki bulunmadığından bilzarur tek tüfeği Düztepeye mevzi almak üzere gönderdim. Düşmanın şimdiki mitralyöz mevzilerine cebel topu konacak olursa vahametin ziyadeleşeceği maruzdur.

Alay 72 Kumandanı Binbaşı Mehmet Münir

25-5-33I Saat 9 evvel

ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

Sureti mahsusada vaziyeti anlamak üzere Fırkaya mülhak Hayri efendinin raporu aynen arzolunur.

1. Tahkimat ile meşgul olan düşman Conkbayırı’na 2,5 Km. mesafededir.

2. Alay 14 Tabur Ti buraya Conkbayırı’na getirdim.

3. Alay 25’ten iki tabur da Conkbayırı’nı tutmak üzere geliyor. Aynı zamanda burada bulunan Alay 64, Fırka 9 Kumandanının emri ile Kocaçimen ‘e yaklaştırılıyor. Cebel topçu takımı, Geyikli istikametinde, tahkimatla meşgul olan düşmanı ateş altına almıştır.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-331 Saat 9.45 evvel

FIRKA 9 KUMANDANLIĞINA

Conkbayırı’na gönderdiğim Alay 14 tabur 1 ile Alay 72’den iki bölüğün emri âliniz altına girip girmediği ve Conkbayırı karibindeki vaziyeti henüz öğrenemedim. Fırka 19 cephesinde düşmanın şiddetli bombardımanından başka tazyiki yoktur.

Fırka 19 kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-331 Saat 11 evvel

ALAY 11 TABUR 1 KUMANDANLIĞINA

Conkbayırı’nda düşmanın taarruz icra eylediği haber alınmıştır.

Conkbayırı’nda Fırka 9 kıtaatı ile irtibat tesis edilmesi emrolunduğuna nazaran bu irtibatın sureti tesis ve o cephede istihsal kılınan malumat hakkında şimdi bir rapor gönderiniz. İrtibat tesis edilmemiş ise hemen bir zabit kumandasında birkaç neferi en kestirme yoldan Conkbayırı’na gönderip vaziyet hakkında edinilecek malumatı bana gönderiniz-

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-331 Saat 1210 sonra

FIRKA EMRİ

1. Düşmanın tekrar cephemize hücuma kalkmaya hazırlanmakta olduğu anlaşılmıştır.

2. Düşman, siperleri önündeki tel örgülerin bir kısmını kaldırmış, bir kısmını da gevşettiği görülmüştür.

3. Evvelki hücumlar gibi bu muhtemel hücumu da tard edeceğimizden eminin.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-331 Saat 1.1 o sonra Topçu Tarassut Mahallinden

ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

istihkâm bölükleri kumandanlığından alınan rapor bervecizir arz olunur.

1. Düşman Şakin Tepedeki evvelce istihkâm bölükleri tarafından işar edilen mevkii işgal ettiysede, tarafımızdan edinilen ateşe mukavemet edemeyerek siperleri terkle garba doğru firar ediyor. Ateşle takip edilmektedir.

2. Emriniz veçhile Düz Tepe’nin garbındaki tahkimat kale bölüğü ile işgal edilip sağında Alay 25, solunda Alay 72 vardır. İrtibat tesis edilmiştir.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-31 Saat 2 sonra

FIRKA 9 KUMANDANLIĞIMA

Şahin Sırtın üzerinde ve bizim evvelce kazandığımız siperlerde barınamayarak Şahin Sırtın şimaline çekilen düşman askerinin, bir takım gizli yollardan sahile sarkmakta olduğu ve Alay 25 tarafından takip edildiği, Düz Tepe civarında bulunan Alay 72 kumandanının raporundan anlaşılmıştır. Şakin Sırttaki siperlerin işgali, Conkbayırı vaziyetini daha müsait bir surette temin edebilir mütalâasındayım.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-331 Saat 6.30 sonra

ALAY 18 KUMANDANLIĞINA

1. Tabur ihtiyatları mümkün olduğu kadar birinci hattı çok teksif edecek ve mütebaki kuvvet birinci hat yakınında bulundurulacaktır.

2. Alay ihtiyatı şimdiden ikinci hat siperleri “17 numaralı siper, Ortasırtı ittisal mahalline kadar” işgal etmeli, icabında buradan birinci hattı ateşiyle himaye etmelidir.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-332Saat 6.50 sonra

KALE İSTİHKÂM BÖLÜK KUMANDANLIĞINA

İstihkâm Tabur 3, Bölük 4. Kumandanlığına

Kale İstihkâm Bölüğü sağda, Bölük 4 solda olmak üzere Orta Sırtı işgal edecektir. Kale bölüğünün sağ cenahı 17 numaralı sipere “Alay 27’ye inen yol methalinde” yakın mahalde bulunacaktır. Bölükler burada mahfuz duracak ve icabında Alay 27cephesini ateşi ile himaye edeceklerdir.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-331Saat… (7 sonra olabilir.)

FIRKA EMRİ

1. Düşman gece yansından itibaren fecre kadar şiddetli topçu ateşi ile lağımlar infilakı ile fırkamızın umumi cephesine isal eylediği hücumu bugün erkenden iki defa icra eylemiş ise de kıtamızın kahramana müdafaalara ve topçumuzun muvaffakiyetli ateşi ile düşman hücumu telafat-ı külliye ile imha edilmiştir. Bütün kıtaat kumandan ve zabitle efradını tebrik ederim ve kendilerinden emin olduğum daha büyük kahramanı harekâtı isal edecekleri, aynı veçhile bugün de düşmanın Conkba-yırı’nı tutması ve bazıları yetişerek ilk hamlede mene muvaffak olan Alay 72 Tabur 1 Kumandanı Arif efendinin keşif kolları ile keşfedecektir.

2. Topçu, Merkez Tepe, Yüksek Sırtı icabı halinde hemen ateş altına alacak veçhile hazır bulunacaktır.

3. Alay 11, Tabur 1 Bölük 4 İstihkâm, şimdi bulunduktan Düz Tepe merkezdeki derede emir aldığında hazır bulunacaktır. Bu kıtaların aynı zamanda sağ cenahımızdaki Fırka 9 kıtaatı ile tesisi irtibat eylemeleri lazımdır.

4. Ben “180 R. T. “ cenahında topçu mevziîndeyim.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

Haşiye: Cephe kolu yüzbaşısı Ömer Efendinin kumandansında Çatal Dere’de sıhhiye Bölüğü, evvelki mevkiinde Uzundere-de bugünkü şühedayı henüz defin etmeyen kıtaata geceleyin herhalde defnedilmelidir.

25-5-331 Saat 7,5 sonra

ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞIMA

1. Fırka cephesi vaziyetinde bir tebeddülat yoktur.

2. Düşmanın gündüzün “S” siperlerinde dahi bazı tel örgülerini kaldırdığım, bazılarını gevşettiği cihet yeni bir teşebbüste bulunması muhtemeldir. Buna nazaran tedabiri teyakküze ittihaz kılınmıştır.

3. Fırka 9 ile ilk tesis-i irtibat edildiği maruzdur.

4. Düz, Kanlı Sırta Alay 57’den gönderilen Tabur Ve lüzum kalmamış ise iadesi müsterhamdir.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-331 Saat 7.10 sonra

ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

Alay 57, Merkez Tepeye emrolunan hücum icra edilmek teşebbüsünde bulunmuş ise de düşmanın ateşleri karşısında ilerleyememiştir.

Alay Kumandanı’na taarruzlardan sarfı nazar ile vaziyeti asliyeyi muhafaza etmesini emrettim.

Düşmanın Sazlı Dere cihetinde bir teşebbüsü anlaşılmaktadır. Bu cihetle devamlı piyade ateşleri icra etmektedir ve bugün arzettiğim veçhile fırka ihtiyatı olarak iki bölük bulunduğundan, Alay 57’nin takviyesi için Alay 72’den tabur gönderdiğim, elde mevcut kuvvetin sağ cenaha gönderilmesini emreylediğim maruzdur.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-33I Saat 8 sonra

ALAY 72 KUMANDANLIĞINA

1. Biraz evvel fırka cephesinde başlayan keşif ateşinin alayınızın cephesinde icra edildiği istihbar kalınmıştır. Cephenizde ne tarzda ve ne maksatla icra edilmiştir?

2. Ağıl Dere mıntıkasında işitilmekte olan ateşlerin mahalle istikametlerinin takriben ne tarafta bulunduğunda tetkiki ve işarı matlubdur.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

25-5-331Saat 8.40 sonra

ALAY 14 TABUR 1 KUMANDANINA

1. Düşmanın Fırka cephesine icra eylediği hücum akim bırakılmış ve telafati külliye verdirilmiştir.

2. Düşmanın Şahin Sırt’ta harpettiği Alay 14 efradının geri çekildiklerini Alay 72 Kumandanı bildirmiştir.

3. Derhal iki bölüğünüzü en kısa yoldan “Düztepe üzerinden Şahin Sırta tahrik ve mezkur sırtları düşmanın her türlü teşebbüsatına karşı müdafaa ediniz.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

26.5.33 1 Saat 5.55 evvelTopçu tarassutundan

ALAY 72 KUMANDANINA

Düşman bu gece Conkbayırı’na taarruza kıyam etmiş ise de, Alay 25 tarafından edilen kahramane müdafaa ve mukabele üzerine kısmı küllisi yere serilmiş olarak def ve tard olunduğu tebşir olunur. Muvaffakiyetin hemen şimdi umum zabitanla ve efrada tebliği ve bu münasebetle cephemizin teyakkuzunun tecdidi lâzımdır.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

26.5.331 Saat 6 evvel

İZZETTİN BEYE

Bizim eski karargah istikametinde tahrik olunan alay, kumandamıza verilmiştir. Bunu istikbal ederek lüzumu gibi istimal ettiğimi, Alay 11’in taburuna kamilen imdada gitmesini emrettim.

Fırka Kumandanı M. Kemal

26.5.331 Saat 8.15 evvel Çataldereden

CEPHANE KUMANDANLIĞINA

Alay 25’e sureti mümküne ile kafi miktarda cephanenin hemen şimdi Düztepe’de bulunan Fırka Erkânı Harp Reisi Binbaşı İzzettin Beyin emrine şevki muktezidir.

M. Kemal

26.5.331 Saat 8.30 evvel Tarassut mahallinden

ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

Conkbayırı 161”de bulunan kıtaat, cephanesizlikten şikayet ediyor. Bomba talep ediyorlar. Fırkadan bir miktar cephane ve bomba gönderildi. Mahaza bir cephane kolunun doğrudan doğruya Düz Tepe şarkına yaklaştırılması münasip olur. Fırkadan üç yüz bomba gönderildi. Daha 200 bomba ihtiyatta vardır. Mümkün ise miktarı kâfi bombanın icabında Conkbayırı’ndakilere de muavenet etmek üzere gönderilmesi maruzdur.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

26.5.331 Saat 11 evvel

FIRKA EMRİ

1. Düşmanın Conkbayırı ‘na kadar yanaşan piyadeleri kahraman askerimizin, fedakâr zabitlerimizin himmeti ile, orada bulundurduğumuz bataryalarımızın faaliyeti ile, müftehiren bayırdan aşağı tard edilmiştir. Ağıldere içinde düşmanın firar etmekte olduğu görülüyor.

2. Bu malumatı şimdi bilcümle efrada tebliğ ediniz. Düşmanın sağ cehanımızdaki ademi muvaffakiyetinin setri için cephenize gösterebileceği her türlü teşebbüsatın şimdiye kadar yaptığınız gibi yine müftehirane duçar edilebileceğine emin bulunduğumu tamin ediniz-

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

26.5.331 Saat 11.30 evvel

İZZETTİN BEYE

Düşmanın müftehiren bayır aşağı indikleri gerek kolordu kumandan paşanın ifadesinden, gerek sağ cenah top Tabur Kumandanlığından alınan raporda bildiriliyor. Eğer bu vaziyet hakikaten bu merkezde ise oradaki ihtiyat taburuna, istihkâm bölüğü ile müttehiden ve mütekayyüz ve bizimle irtibatta bulunmasını bildirdikten sonra karargaha avdet edebilirsiniz.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

26.5-33I Saat 1.10 sonra

FIRKA EMRİ

1. Anafartalar ve Ağıldere mıntıkasında düşmanla muharebe eden kuvvetlerimize Fırka 4,5 kuvvetimiz iltihak eylemiştir. Şimalden düşmanın hattı ricatine taarruz edilecektir. Conkbayırı ‘na karsı fırkamızın sağ cenahını temin eylemek üzere Alay Wilhak eylemiş ve Düz Tepe şimalinde bulunuyor.

2. Düşman aleyhine olan neticeyi destres oluncaya kadar Fırkamızın bugüne kadar muhafaza ettiği şerefi ilan edecek surette metanet ve faaliyet göstereceğine eminim.

19 Fırka Kumandanı Miralay M. Kemal

26.5.331 Saat 2.15 sonra

ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

Düşmanın Büyük Kemikli burnunun Cenup sahiline tekmil nakliye sefainini yanaştırıp asker ihraç etmekte olduğu, Alay 18 Kumandanından bildirilmekle berayı malumat arz olunur.

Fırka 19 Kumandanı Miralay M. Kemal

29.5.31 (11 Ağustos 1915) 8.45 evvel (sabah saat 8.45)

BEŞİNCİ ORDU KUMANDANLIĞINA

Conkbayırı ve Şahintepe’de bulunan düşman tard edildi. Yeni Fırka cephesinde tebeddülat yoktur.

Anafartalar Grubu Kumandanı Mustafa Kemal

BEŞİNCİ ORDU KOMUTANLIĞINA

29.5.331 (11 Ağus. 1915)

1. Bugün öğleden evvel saat 4.30 raddelerinde Sekizinci Fırka cephesinde yapılan hücum muvaffakiyetle hitam bulmuş ve düşman Conkbayırı’ndan tard ve teb’id olunmuş ve Şahintepe’nin mürtefi kısmı dahi zabt ve istirdad olunmuştur. Iğtinâm olunan esliha vesaire hakkında malumât-ı tâmme alınamadığından bunlar bilâhire arz edilecektir.

2. Dördüncü Fıkradan On Dördüncü Alay ile Yedinci Fırkadan Yirmi Alayının İkinci Taburu müttehiden karşılarındaki Kayacıkderesi cenûb-ı garbi sırtlarına taarruz etmişler ve kısmen mezkûr derenin cenûb yamaçlarına çıkmışlardır.

3. On ikinci Fırka mıntıkasında dün yapılan taarruzda düşman üç bini mütecaviz maktul bırakmış ve Otuz Dördüncü Alay tarafından iki makineli tüfenk iğtinâm olunmuştur. Bugün On İkinci Fırka sol cenahı karşısında bulunan düşman Otuz Dördüncü Alay Cehpesine taarruz etmiş ise de def edilmiştir. Fırka zaptolunan mevâziin tahkimi ile iştigal etmektedir. Kireçtepe’de bulunan düşman takriben iki tabur katar bir kuvvetle oradaki kıtaatımızın sağ cehahını ihata ederek taarruz etmek istemiş ise de bombalar ile def ve tenkil edilmiştir.

4. Kıtaat zaptolunan mevazide tahkimatla bilhassa Conkbayırı’yla 161 rakamlı tepede birer nokta-i istinad vücuda getirmekle iştigal ediyor.

Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal

İstihbarat 30.5.331 (13 Ağustos 1915)

1. Yedinci Fırka Mıntıkasında düşman dün gece küçük bir kuvvetle Kabakkuyusu istikametinde hücum eylemiş ise de tard edilmiştir.

2. Kireçtepe karşısında bulunan düşman sağ cenahında tahkimatla iştigal ediyor. Lalebaba civarında bir buçuk tabur kadar tahmin olunan bir kuvvet Pınartepe sırtı gerisinden gözüktüğü bir topçumuz tarafından ateşimizle dağıtıldı. Ve Kükürtlüpınar ağaçlıklarıyla Sülecek civarında kuvvetli keşif kollarımız düşmana baskın yaparak her iki taraftan ikişer esir ile avdet eyledikleri ve bu esirlerin ifade sinden düşmanın manen ve maddeten bozuk olduğu ve yiyecek fıkdanından mâ-a-dâ susuzluktan bileklerini ısırarak kanlarını emdikleri anlaşılmıştır.

3. Umum cephemizde şâyân-ı arzu bir surette tahkimat yapılmakta ve düşmanın her türlü teşebbüsatına dair tedabir-i katiye ittihâz edilmekte bulunduğu maruzdur.

30 Temmuz 331

Anafartalar Grubu Kumandanı

Mustafa Kemal

Tercüme edilmiştir

19 Ağustos 1915

GRUP EMRİ

“1. Grup cephesindeki düşmanın gerek stratejik amacını elde etmek, gerekse taktik durumundaki mahkumiyetten kurtulmak üzere şimdiki kuvvetlerini takviye ve taarruzzlarını yenilemesi olasılığı her an için vardır.

2. Anafartalar Grubu, karşısındaki düşmanı sarsacak; amaç olarak, tüm denize dökmek üzere hareket edecektir.

Komutan ve subaylarla erlerin söz götürmez olan fedakârlıklarıyla bu amacın elde edileceğinden eminim.

3. Düşmana kesin darbenin vurulması için gerekli hazırlıkların yapılması ve tamamlanması sonuçlanıncaya kadar tümenler, şimdiki hatta kesinlikle elde tutacaklar ve düşmanın her türlü girişimlerini yok edecek, bir adım bile yer kazandırmayacaklardır.

4. Bundan ötürü düşman durumu ve hareketlerini zamanında değerlendirmek ve süratli tedbir almak üzere gece ve gündüz keşif ve gözetleme görevi olağanüstü dikkat ve önemle yapılacak ve her an tetikte bulunulacaktır. Cephelerde düşmanla olan mesafenin yakınlığı oranında, ihtiyatların birinci hatta yakın bulundurulması hususunda komutanların dikkatini çekerim.

Düşman topçusunun faaliyette bulunduğu zaman ve yerde, kıtaların daha ziyade uyanıklığa davet olunması gerektir.

Cephelerde her ne biçim ve amaçla olursa olsun iki taraftan beklenenin dışında yapılacak topçu ve piyade ateşi, sormağa gerek kalmadan hemen bana bildirilecektir.

5. Her tümen komutanı, komşu tümenlerle sıkı ilişki ve bağlantıda bulunacak; düşmanın kendi cephesine karşı yapacağı her girişim ve hareketten birbirlerini süratle haberdar edeceklerdir.

Turşunköy’ü dolayında bulunan 9’uncu Tümen, 5’inci ve 72’inci Tümenlerle; Sivliköy’ü dolayında bulunan 6’ıncı Tümen, 72’inci Tümenle aralıksız bağlantıda bulunacak ve bu tümen cephelerine giden yollar, geceleri bile kolaylıkla hareket edebilmek üzere işaretlenecek, arazı hemen incelenecek ve kıta komutanlarınca da öğrenilmesi sağlanacaktır.

6. Cephemizin takviyesi amacıyla aşağıdaki önemli noktalarda zaten yapılması kararlaştırılan direnecek noktaların bir an önce yapılması ve bitirilmesi gerektir:

5’inci Tümen cephesinde : Kireçtepe’de

72’nci Tümen cephesinde : Ismailoğlu Tepesi’nde

7’nci Tümen cephesinde : Kayacıkağalı kuzeydoğusundaki sırtta

4’üncü Tümen cephesinde : Asmalıdere’de (d) harfinin batısındaki sırtta

8’inci Tümen cehpesinde : Conkbayırı ve 267 Rakımlıtepe’de

7. Bu amaç için 5’inci Tümene yeniden 77’inci Tümenin İstihkâm Bölüğü; 72’nci Tümene, 2’nci Tümenin istihkâm Bölüğü gönderilmiştir. 8’inci Tümende iki istihkâm bölüğü mevcut olduğundan, gerekirse, bu bölüklerle 7’nci ve 4’üncü Tümenlerin İstihkâm Bölüklerine yardım yapılması Kocaçimen Bölge Komutanlığınca sağlanacaktır.

8. Tümenler, kendi bölgelerindeki telefon hatlarının aralıksız olarak iyi durumda bulundurulmasına çalışacaklar ve hatların kopması halinde, hemen onarımlarına başlayacaklardır.”

Anafartalar Grubu Kumandanı

Miralay Mustafa Kemal

Kaynak: http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-19/ataturkun-ariburnu-muharebeleri-raporu-ve-anafartalar-muhaberatina-ait-tarihce-adli-eserlerinde-yer-almayan-emir-ve-raporlarindan-bir-demet

Bunları da beğenebilirsiniz:

Bir Cevap Yazın